Görsel Yok

Nas Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Nas Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs Nas Suresi […]

Görsel Yok

Felak Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Felak Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti […]

Görsel Yok

İhlas Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

İhlas Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlas Suresi […]

Görsel Yok

Nasr Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Nasr Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ Nasr […]

Görsel Yok

Kevser Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Kevser Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnnâ a’taynâkel kevser 2- Fesalli lirabbike venhar 3- İnne şânieke hüvel’ebter Kevser Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. […]

Görsel Yok

Ma’un Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Maun Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- […]

Görsel Yok

Kureyş Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf […]

Görsel Yok

Fil Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Fil Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl 4- Termîhim […]

Görsel Yok

Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Hümeze Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve addedeh 3- Yahsebü enne malehu ahledeh 4- Kella le yümbezenne fil […]

Görsel Yok

Asr Suresi Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Asr Suresi Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve […]

Görsel Yok

Tekasür Suresi Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Tekasür Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta’lemun 4- Sümme kella sevfe ta’lemun 5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn […]

Görsel Yok

Zilzal Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Zilzal Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu eskaleha 3- Ve kalel insanü ma leha 4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 5- Bienne […]

Görsel Yok

Beyyine Suresi Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Beyyine Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh 2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah 3- Fiha kütübün […]

Görsel Yok

Kadir Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Kadir Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha […]

Görsel Yok

Alak Suresi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Alak Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma lem […]

Görsel Yok

Tin Suresi Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Tin Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni 4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin 5- Sümme redednahü esfele safiliyne […]