Yasin Suresi Okunuşu ve anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Yasin
2- Vel kur’anil hakiym
3- İnneke le minel murseliyn
4- Ala sıratım müstekıym
5- Tenziylel aziyzir rahıym
6- Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7- Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8- İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9- Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10- Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11- İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12- İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

13- Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14- İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15- Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
16- Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
17- Ve ma aleyna illel belağul mübın
18- Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19- Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20- Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
21- İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
22- Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23- E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
24- İnnı izel le fı dalalim mübın
25- İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26- Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
27- Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

28- Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29- İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30- Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31- Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32- Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
33- Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
34- Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35- Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36- Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
37- Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38- Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39- Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40- Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

41- Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42- Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43- Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44- İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45- Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46- Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
47- Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48- Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
49- Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
50- Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51- Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52- Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53- İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
54- Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun

55- İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56- Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57- Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58- Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59- Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60- Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61- Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
62- Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
63- Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64- Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65- El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66- Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67- Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68- Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
69- Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
70- Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

71- E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
72- Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
73- Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74- Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75- La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76- Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
77- Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78- Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79- Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80- Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81- Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82- İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
83- Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

 

ANLAMI : 

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Yasin
2- Hikmetli Kur’an’ın Hakk’ı için
3- Emin ol ki sen o risaletle gönderilen peygamberlerdensin
4- Bir sıratı müstakîm üzerindesin
5- Tenziliyle o Aziz Rahimin
6- İnzar edesin: vehameti haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi de haberleri de yok gafiller
7- Celâlim Hakk’ı için daha çoklarına karşı söz hakkolmuştur da onlar imana gelmezler
8- Çünkü biz onların boyunlarına kelepçekler geçirmişiz, onlar çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı gözleri aşağı somurtmaktadırlar
9- Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler
10- Ve onlarca müsavidir: ha inzar etmişin kendilerini ha etmemişin; inanmazlar
11- Ancak zikri takip eden ve gaybde rahmana haşyet besleyen kimseyi sakındırırsın, işte onu hem bir mağrifetle hem bir ecri kerîm ile müjdele
12- Hakikat biz biziz, ölüleri diriltiriz ve takdim ettikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz ve zaten her şeyi açık bir kütükte bir “İmam-ı Mübîn” de ihsa etmişizdir

13- Ve onlara, o karye sahiblerini temsil getir, o dem ki ona o gönderilen Resuller varmıştı
14-  O sıra ki onlara o ikiyi göndermiştik, bunları tekzib ettiler, biz de bir üçüncü ile izzet (ve kuvvet) verdik de varıp dediler: haberiniz olsun biz sizlere gönderilmiş Resulleriz
15- Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz
16- Dediler: Rabbimiz bilir, inanın biz gerçek size gönderilmiş Resulleriz
17- Açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze değil
18- Doğrusu dediler: biz sizinle teşe’üm ettik, yemin ederiz ki vaz geçmezseniz sizi hiç tınmadan recmederiz ve her halde size bizden pek acıklı bir azâb dokunur
19- Dediler: sizin şum kuşunuz beraberinizde, ya. Nasihat edilirseniz öyle mi? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavmsınız
20- O esnada şehrin tâ ucundan bir er koşarak geldi, ey hemşerilerim: dedi: uyun o gönderilen Resuller’e
21- Uyun sizden bir ecir istemiyen o zatlara ki onlar hidayete ermişlerdir
22- Hem neyime kulluk etmeyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz
23- Hiç, ben ondan başka mabudlar mı tutarım? Eğer o Rahman bana bir keder irâde buyurursa onların şefaati benden yana hiç bir şeye yaramaz ve Ben-î kurtaramazlar
24- Şüphesiz ben o vakit açık bir dalâl içindeyim
25- Haberiniz olsun ki ben Rabb’inize iman getirdim, gelin dinleyin beni
26- Denildi ki: haydi gir cennete! Keşke, dedi, nolurdu kavmım bilselerdi?
27- Rabbim bana ne mağrifet buyurdu. Beni ikram olunan kullarından kıldı

28- Arkasından ise kavminin üzerine Semâ’dan bir ordu indirmedik indirecek de değildik
29- O yalnız bir sayha oldu derhal sönüverdiler
30- Ey! ne hasret o kullara ki kendilerine her gelen Resul ile mutlaka istihzâ ediyorlardı
31- Baksalar a kendilerinden evvel ne kadar karınlar helâk etmişiz, onlar hiç onlara dönüp gelmiyorlar
32- Ancak hepsi toplanıp bizim kıtımıza ihzar edilmişlerdir
33- Hem bir âyettir onlara ölü arz: biz ona hayat verdik ve ondan habbeler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar
34- Ve onda cennetler yaptık, hurma bağçeleri, üzüm bağları, neler! içlerinde kaynaklar akıttık
35- Yesinler diye mahsulünden ve kendi ellerinin mamulâtından, halâ şükretmiyecekler mi?
36- Tenzih o yardan sübhane bütün o çiftleri, hepsini, arzın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha bilemiyecekleri neler, nelerden
37- Bir âyet de onlara gece, ondan gündüzü soyarız bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar
38- Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azîzi alîmin takdiridir
39- Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur
40- Ne güneş kendine aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçer, her biri birer felekte yüzerler

41, 42- Bir âyet de onlara o dolu gemide zürriyyetlerini taşımamız ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır
43- Dilersek onları gark da ederiz o vakit ne onlara feryadcı vardır, ne de onlar kurtarılırlar
44- Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak için başka
45- Hal böyle iken onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete şayan olasınız denildiği zaman
46- Kendilerine Rab’lerinin âyetlerinden her hangi bir âyyet de gelse mutlaka ondan yüz çevire geldiler
47- Allah’ın size merzuk kıldığı şeylerden hayra sarfedin denildiği zaman da onlara o küfredenler iman edenler için şöyle dediler, biz hiç yedirirmiyiz o kişiye ki Allah dilese ona yiyeceğini verirdi, siz apaçık bir dalâl içinde değil de nesiniz!
48- Ve ne zaman bu vaad, doğru iseniz? diyorlar
49, 50- Başka değil, tek bir sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir tavsıyeye bile kadir olamazlar, ailelerine de dönecek değillerdir
51- Bir de sur üfürülmüştür ne baksınlar kabirlerinden Rab’lerine doğru akın ediyorlardır
52- Eyvah, başımıza gelenlere derler: kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Bu işte, o Rahman’ın vaad buyurduğu, doğru imiş o gönderilen Resuller
53- Başka değil, sâde bir tek sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza ihzar edilmişlerdir
54- Artık bu gün hiç kimseye zerrece zulmedilmez, ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz

55- Cidden eshab-ı cennet bu gün bir şuğl içinde zevk etmektedirler
56- Kendileri ve zevceleri erîkeler üzerine kurulmuşlardır
57- Onlara orada bir meyve var: hem onlara orada ne iddia ederlerse var
58- Bir selâm, Rahim bir rabdan kelâm
59- Ve haydin ayrılın bu gün ey mücrimler!
60- And vermedim mi size? “Ey adem oğulları! Şeytan’a kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır” diye
61- “Ve bana kulluk edin doğru yol budur” diye
62- Böyle iken celâlıma karşı o içinizden bir çok cibilletleri yoldan çıkardı, ya o vakit sizin akıllarınız yokmıy dı?
63- Bu işte o cehennem ki vaadolunur dururdunuz
64- Bu gün yaslanın ona bakalım küfrettiğiniz için
65- Bu gün ağızlarını mühürleriz de bize elleri söyler ve ayakları şehadet eyler: neler kesbediyorlardı.
66- Hem dilersek gözlerini üzerinden silme kör ediverdik de yola dökülürlerdi, fakat nereden görecekler?
67- Daha dilesek kendilerini oldukları yerde meshediverdik de ne ileri gidebilirlerdi ne dönebilirlerdi
68- Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak hılkatte onu tersine çeviriyoruz, hâlâ da akıllanmayacaklar mı?
69- Biz ona şiir öğretmedik, ona yaraşmaz da, o sâde bir zikir ve parlak bir Kur’an’dır
70- Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için

71- Şunu da görmediler mi? Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım (en’am) yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara malik bulunuyorlar
72- Ve onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binidleri var, hem de onlardan yiyorlar
73- Onlardan daha bir çok menfeatleri ve türlü içecekleri de var, hâlâ şükretmeyecekler mi?
74- Tuttular da Allah’dan başka bir takım ilâhlar edindiler gûya yardım olunacaklar
75- Onların onlara yardıma gücleri yetmez, onlar ise onlar için hazırlanan askerler
76- O halde onların lâkırdıları seni mahzûn etmesin, biz onların içlerini de biliriz dışlarını da
77- Görmedi mi o insan? biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi
78- Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: kim diriltir o kemikleri onlar çürümüşken? dedi
79- De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir
80- O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz
81- Ya gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadir, hallâk O, Alim O
82- Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir
83- Artık tesbih edilmez mi öyle her şeyin melekûtu yedinde bulunan sübhane! hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*